(057) 392-15-78
(057) 706-39-66

Студентське самоврядування КЗОЗ "ХОМК"

                         Склад студради коледжу

Голова студентської ради :  Шуліка Т.О. (М – 42)

Секретар: Скріпніченко Л.Д. (М – 41)

Голова студради гуртожитку: Пасльон Н.В. (С – 3)

Секретар: Болтнєва А.О. (М – 36)

Заступник голови студентської ради

(І-ІІ курс)

Зборошенко А.А. (М – 23)

 

Заступник голови студентської ради

(ІІІ-IV курс)

Пащенко В.С.  (М – 42)

СЕКТОРИ

Навчально-організаційний сектор

(І-ІІ курс)

Горбунова О.М. (М – 21)

 

Навчально-організаційний сектор

(ІІІ-IV курс)

Юріна М.М. (Ф – 30)

 

Соціальний сектор

(І-ІІ курс)

Спілка С.О. (М – 13)

 

Соціальний сектор

(ІІІ-IV курс)

Москаленко В.В. (Ф – 40)

 

Сектор естетичного виховання

(І-ІІ курс)

Форостянова Д.О.(М – 21)

Сектор естетичного виховання

(ІІІ-IV курс)

Гільбор О.Г. (М – 40)

Благодійний сектор

(І-ІІ курс)

Коноваленко А.Є. (М – 23)

 

Благодійний сектор

(ІІІ-IV курс)

Чубукіна А.Р.(М – 32)

Учбовий сектор

(І-ІІ курс)

Горбунова О.В. (М – 21)

 

Учбовий сектор

(ІІІ-IV курс)

Костенко А.О. (М – 42)

Інформаційний сектор

(І-ІІ курс)

Згодько Д.Д. (М – 22 )

 

Інформаційний сектор

(ІІІ-IV курс)

Міщенко К.Є. (М – 42)

 

Спортивний сектор

(І-ІІ курс)

Сазонов І.О. (Ф – 21)

 

Спортивний сектор

(ІІІ-IV курс)

Апанасюк М.О. (М – 42)

Сектор побуту

(І-ІІ курс)

Прихідько Ю.Г. (М – 21)

 

Сектор побуту

(ІІІ-IV курс)

Гура Ю.І. (Л – 30)

Профорг

(І-ІІ курс)

Близнюк Г.В. (Ф – 20)

Профорг

(ІІІ-IV курс)

Коритовська К.А. (М – 30)

 

 

 

УЗГОДЖЕНО

Директор КЗОЗ «ХОМК»

­­­­­­­­­­­­­­­­_______________Е.В.Хомченко

«____»______________ 2018 н.р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова студради КЗОЗ «ХОМК» _______________Т.О.Шуліка

«____»______________2018 н.р.

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування

Комунального закладу охорони здоров`я

«Харківського обласного медичного коледжу»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І

Загальні положення

1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у «Харківському обласному медичному коледжі» .

2. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуду, захисту прав та інтересів Студентів, а також брати участь в управлінні навчальним закладом.

3. Студентське самоврядування об`єднує всіх студентів. Усі студенти, які навчаються в навчальному закладі, мають рівні права та можуть буду обраними до органів студентського самоврядування.

4.Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою Студентів, які обираються шляхом прямого таємного голосування.

5.У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, Статутом коледжу і Положенням про студентське самоврядування в коледжі (далі - Положення).

6.Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування у коледжі й узгоджується з керівництвом коледжу.

7.У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.

8.Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

9.Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

 10.Керівництво коледжу зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

 11.Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати участь у роботі педагогічної ради, ради з профілактики правопорушень, стипендіальної комісії коледжу, комісії по поселенню та виселенню з гуртожитку.

Мета і завдання органів студентського самоврядування

 Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

 Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів Студентів;
 • забезпечення виконання Студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
 • сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів та залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
  • забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну Студентами.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

 Студентське самоврядування здійснюється на рівні коледжу, відділення, академічної групи, гуртожитку. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування та термін повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування коледжу.

 Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

 Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або конференція студентів коледжу, які:

 • ухвалюють Положення про студентське самоврядування коледжу, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування Студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;
 • формують і затверджують склад виконавчого органу студентського самоврядування та обирають його голову (заступників), визначають термін їх повноважень; виконавчий орган студентського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;
 • спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначають порядок обрання представників із складу Студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування, педагогічної ради коледжу та їхніх структурних підрозділів (загальних зборів або конференції коледжу);
 • не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;
 • розглядають найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків Студентів коледжу, або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування коледжу.

Органи студентського самоврядування:

 • Беруть участь в управлінні навчальним закладом у порядку, встановленим Законом України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014р. та статутом навчального закладу;
 • Беруть участь в роботі педагогічної ради коледжу (стосовно студентів), ради з профілактики правопорушень, обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідницької роботи, призначенні стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • Проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • Беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • Захищають права та інтереси студентів, які навчаються в навчальному закладі;
 • Беруть участь у вирішенні питань проживання студентів у гуртожитку;

Голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного рівня:

 • організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;
 • представляє інтереси студентської громади;
 • може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій коледжу;
 • делегує свої повноваження заступнику;
 • забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції Студентів;
 • ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
 • має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування коледжу.

Секретар виконавчого органу студентського самоврядування

 Веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

 Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

 Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

 Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

 Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальним зборам або конференціям відповідних рівнів. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом коледжу.

 Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

 Між органами студентського самоврядування, первинною профспілковою організацією студентів та коледжу може укладатись угода про співробітництво.

Студрада створює постійно діючі сектори за напрямками роботи: дисципліни та правопорядку, естетичного виховання та дозвілля, спортивний, об`єднання обдарованої молоді, інформаційний, студентсько-наукове об`єднання, благодійний.

Основні напрямки і завдання секторів студради:

Сектор дисципліни та правопорядку:

 • бере активну участь у забезпеченні зберіганні і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання і іншого майна коледжу;
 • допомогає в організації чергування студентів;
 • регулює поселення у гуртожиток.

Сектор естетичного виховання та дозвілля:

 • допомогає в організації виховних заходів та зустрічей;
 • організовує лекції, бесіди на різноманітні теми;
 • проводить вечори відпочинку, тематичні вечори, музично-розважальні програми;
 • поновлює та оформляє стенди наочної агітації;
 • співпрацює з театрами та іншими закладами культури.

Спортивний сектор:

 •  із ЦК фізичного виховання організовує спортивні змагання;
 • проводить спортивні змагання;
 • організовує туристичні поїздки та походи;
 • агітує студентів приймати участь у спортивних змаганнях ;
 • оформлює спортивні стенди.

Сектор об`єднання обдарованої молоді:

 • складає план роботи студради;
 • організовує роботи всіх секторів студради;
 • забезпечую участь студентів в наукових семінарах, конференціях, олімпіадах, круглих столах;
 • контролює підсумки атестації та успішності в групах;
 • організує студентів для роботи в предметних гуртках;
 • працює зі студентами які мають проблеми з навчанням.

Інформаційний сектор:

 • допомогає проведенню пресінформацій в акедемгрупах;
 • координую участь студентів в заходах, за спеціальністю, на відділенні, в коледжі.

Сектор студентсько-наукового об`єднання:

 • здійснює проміжний аналіз успішності;
 • контролює відвідування студентами занять;
 • проводить профілактичну роботу зі студентами які не відвідують заняття, для попередження пропусків без поважних причин;
 • проводить індивідуальну допомогу студентам у навчанні, в організації самостійної роботи.

Благодійний сектор:

 • ініціює і здійснює благодійні акції;
 • ініціює і здійснює участь у волонтерському русі .

 

 

Старости груп

Членом старостату відділення є кожний староста академічної групи відділення.

Староста академічної групи обирається зборами студентів груп.

Староста групи представляє інтереси студентів групи на засіданні студради коледжу.

Староста групи:

 • організовує виконання студентами групи навчального плану та графіку навчального процесу;
 • повідомляє студентів групи про зміни в розкладі занять;
 • несе відповідальність за відвідування студентами лекцій, практичних занять та семінарів;
 • організовує отримання та розподіл серед студентів групи підручників та навчальних посібників;
 • контролює виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпорядження директора коледжу.

 Розпорядження старости групи обов'язкові для виконання студентами групи.

Староста групи може бути звільнений від виконання своїх обов'язків:

 • за особистою заявою;
 • зборами групи, якщо за це проголосувало 2/3 студентів групи.

Збори студентів академічної групи проводяться не менше одного разу на тиждень.

Головує на зборах староста групи.

У період з 5 по 15 вересня збори групи, студенти простою більшістю голосів обирають старосту групи та одного делегату до Студентської ради.

Делегатом на засіданні Студентської ради може бути будь-який студент групи.

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Права та обов'язки членів органів студентського самоврядування

Члени органів студентського самоврядування мають право:

 • узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів відносно організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності коледжу, звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення, сприяти реалізації прийнятих рішень;
 • брати участь у вирішенні питань про відрахування студентів з коледжу;
 • отримувати в органах адміністрації коледжу інформацію з питань, що стосується студентів.
  • отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
  • звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;
  • делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

За погодженням з органами студентського самоврядування приймаються рішення про:

 • відрахування студентів з навчального закладу та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у навчальному закладі за державним замовлення, на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у навчальному закладі за кошти фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення керівництва навчального закладу (відповідно до ст.40 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р.);
 • поселення осіб, які навчаються у навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх з гуртожитку;
 • затвердження порядку внутрішнього розпорядку навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

 

 

Члени органів студентського самоврядування забов'язані:

 • сприяти всебічному розвитку Комунальному закладу охорони здоров`я «Харківського обласного медичного коледжу»;
 • представляти і захищати інтереси студентів;
 • виконувати покладені на них обов'язки, передбачені цим Положенням.
  • забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов’язків;
  • порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією;
  • звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;
  • сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
  • координувати свою діяльність у коледжі з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;
  • узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів коледжу.

Одна й та ж сама особа не може обіймати дві і більше посад в органах студентського самоврядування коледжу.

РОЗДІЛ IV

Виборча комісія

Виборча комісія є постійнодіючим органом студентського самоврядування, який відповідно до цього положення забезпечує організацію підготовки і проведення засідання Студентської ради та виборів голови Студентської ради.

Виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення передбачених цим положенням принципів і засад виборчого процесу реалізацію виборчих прав студентів.

Виборча комісія будує свою діяльність на принципах законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і гласності.

Виборча комісія є незалежним органом студентського самоврядування, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів.

Виборча комісія зобов'язана діяти лише на підставі, в межах повноважень, що передбачені цим положенням. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та ї х об'єднань у вирішення питань, що належать до повноважень комісії, не допускається.

Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. На засіданнях виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати на посаду голови Студентської ради, представники адміністрації коледжу.

За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.

На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути присутніми представники заінтересованих сторін.

До складу виборчої комісії входять не менше 15 відсодків осіб:

Голова виборчої комісії, заступник голови та секретар обираються з числа членів виборчої комісії шляхом відкритого голосування на її першому засіданні.

Після сформування виборчої комісії її персональний склад протягом року можна змінювати не більше, ніж на одну третину.

Виборча комісія працює на постійній основі.

Членом виборчої комісії може бути будь-який студент коледжу.

Виборча комісія є колегіальним органом, який приймає рішення після розгляду на своїх засіданнях питань, що належить до її компетенції.

Діяльність виборчої комісії організовують голова виборчої комісії та її секретар.

 Основною організаційною формою діяльності виборчої комісії є її засідання. На засіданні комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього положення належить до компетенції комісії.

Засідання виборчої комісії скликаються її головою, а у разі його відсутності - заступником голови комісії. У разі відсутності голови комісії, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії, воно може бути скликане на вимогу не менш як третини членів виборчої комісії.

Засідання комісії веде голова комісії або заступник голови комісії, а у разі невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій, комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

Засідання комісії проводяться згідно з регламентом комісії та є правомочним за наявності не менш як двох третин її складу. Порядок денний засідання комісії формує її голова, а в разі його відсутності - заступник голови комісії або головуючий на засіданні.

На засіданнях комісії ведеться протокол, який підписується головою комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті - головуючим на засіданні комісії або секретарем комісії

Комісія за результатами розгляду питань на засіданнях у межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії та підписується кожним її членом.

Виборча комісія:

 • організовує підготовку і проведення виборів Голови Студентської ради;
 • забезпечує реалізацію і захист виборчих прав студентів коледжу;
 • вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення окремих статей цього положення з питань виборів голови Студентської ради;
 • публікує інформацію про строки проведення виборчої компанії та інші матеріали про свою діяльність;
 • встановлює форми виборчих списків делегатів Студентської ради, зразки виборчих скриньок для голосування, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів;
 • заслуховує повідомлення органів студентського самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів Голови Студентської ради;
 • проводить реєстрацію кандидатів на посаду Голови Студентської ради, відповідно до положення продовжує строки збирання підписів на підтримку кандидата на посаду голови Студентської ради, надання виборчих документі;
 • затверджує результати виборів Голови Студентської ради, оголошує в засобах масової інформації повідомлення про результати виборів Голови Студентської ради.

Рішення комісії, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання. Адміністрація коледжу та органи студентського самоврядування сприяють комісії у здійсненні нею своїх повноважень.

Голова комісії:

 • здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує її роботу;
 • забезпечує підготовку засідань комісії і питань, що вносяться на її розгляд;
 • скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії про час скликання засідання, веде засідання комісії і вносить на розгляд комісії пропозиції щодо структури штабів секретаріату комісії;
 • призначає на посаду та звільняє з посад працівників секретаріату комісії;
 • представляє комісію у відносинах з органами студентського самоврядування та адміністрацією коледжу.
 • Голова комісії в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань організації діяльності секретаріату комісії.

У разі відсутності голови комісії або неможливості здійснення ним своїх функцій і повноважень з інших причин заступник голови комісії здійснює функції і повноваження голови комісії, передбачені статтею 8.13. цього положення.

Секретар комісії організовує роботу секретаріату комісії з організаційного забезпечення діяльності комісії та відповідно до регламенту комісії здійснює інші повноваження.

Члени комісії при здійсненні своїх повноважень зобов'язані не вчиняти будь-яких дій, що ганьблять звання члена комісії і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.

Член комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з рішенням, прийнятим комісією, має право викласти окремо думку, що у письмовій формі додається до протоколу засідання комісії.

Члени комісії готують питання на розгляд комісії. Члени комісії здійснюють повноваження відповідно до встановленого регламенту комісії розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення голови комісії або заступника голови комісії.

Члени комісії мають право:

 • проводити роботу з питань організації підготовки і проведення виборів делегатів до Студентської ради;
 • давати доручення, що є обов'язковими для виконання органами студентського самоврядування;
 • виступати на засіданнях комісії, виносити пропозиції з питань, що належать до її повноважень;
 • ставити іншим учасникам комісії питання відповідно до порядку денного та отримувати відповіді по суті;
 • знайомитися з будь-якими документами і матеріалами з питань, що розглядаються на засіданнях комісії.

Забороняється використання членом комісії свого статусу з метою, не пов'язаною з діяльністю комісії.

Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії у своїй діяльності є незалежними.

Незалежність членів комісії забезпечується:

 • особливим порядком призначення та дострокового припинення повноважень;
 • забороною втручання у діяльність комісії.

Повноваження члена комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Голови студентської ради у разі:

 • порушення ним встановлених цим положенням норм;
 • відрахування із числа студентів;
 • за особистою заявою члена комісії;
 • за невиконання покладених обов'язків.

Голова студентської ради в зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена комісії призначає у місячний строк іншу особу.

Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії відповідно до цього положення є посадовими особами, які для здійснення функцій і повноважень комісії, керують цим положенням.

Вимоги комісії її голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії, пов'язаних з виконанням ним завдань комісії, є обов'язковим для всіх органів студентського самоврядування.

 Рішення, прийняті комісією, можуть бути змінені тільки самою комісією або рішенням Студентської ради.

Порядок організації і внутрішньої роботи комісії, що неврегульований цим повноваженням, визначається її регламентом, який за пропозицією голови затверджується комісією більшістю від її складу. Регламент комісії не може суперечити вимогам цього положення.

Секретаріат комісії виконує організаційну, юридичну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення комісією повноважень, передбачених цим положенням.

РОЗДІЛ V

Права й обов'язки адміністрації коледжу
щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

Адміністрація  коледжу має право:

 • отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
 • скликати позачергові загальні збори чи конференцію Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту коледжу та Положення про органи студентського самоврядування у коледжі;
 • брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

Адміністрація  коледжу зобов’язана:

 • створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;
 • інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Студентів коледжу;
 • надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у коледжі.

РОЗДІЛ VI

Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

 Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

 Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією коледжу.

Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу коледжу та держави.

 

 

 

РОЗДІЛ VIІ

Фінансування

Фінансовою основою студентського самоврядування є:

 • кошти, визначені вченою радою навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності;
 • членські внески студентів, розмір яких встановлюється органом студентського самоврядування навчального закладу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом;
 • Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених нимим кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.